Privacybeleid Ruikjelater.nl

Versie 1.1, aangepast op 24-05-2018

Ruikjelater.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ruikjelater.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden enkel met de in dit privacybeleid vermelde derden gedeeld. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

 • NAW-gegevens
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Orderhistorie
 • E-mailhistorie

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?

 • Verwerken bestelling: om uw bestelling te kunnen verwerken, maken wij gebruik van uw adresgegevens.
 • Facturatie: om uw factuur van het juiste adres te voorzien, maken wij gebruik van uw factuuradres.
 • Communicatie: om u over de status van de bestelling op de hoogte te houden en indien nodig contact met u op te nemen, maken wij gebruik van uw e-mailadres en telefoonnummer.
 • After sales: om u goed bij te kunnen helpen bij garantie- of andere servicegevallen, maken wij gebruik van uw e-mailhistorie met ons.
 • Uitvoering wettelijke plicht: om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw orderhistorie inclusief betalingsgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Fraudepreventie: om fraude te voorkomen en indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, maken wij gebruik van uw IP-adres, NAW-gegevens en betaalgegevens.

Extra controle bij achteraf betalen

Wanneer u afrekent met een achteraf betaalmethode, dan kunt u door ons worden verzocht om informatie te verstrekken waaruit blijkt dat u woonachtig bent op het opgegeven adres. Deze controle vindt steekproefsgewijs plaats met als enige doel om fraudepogingen tegen te gaan. In deze gevallen zal u worden gevraagd om een kopie van een legitimatiebewijs en een kopie van een bewijs van residentie. Op deze documenten mag u pasfoto’s en unieke identiteitsgegevens zoals het Burgerservicenummer (BSN) of het paspoortnummer vervagen. De ontvangen gegevens worden na het verwerken van uw bestelling vernietigd.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Met welke derden worden persoonsgegevens gedeeld?

Magento en Mailchimp

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mailchimp. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens geanonimiseerd te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Ruikjelater.nl heeft met Mailchimp een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cloudways

Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Cloudways. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met Cloudways gedeeld. Zij hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Cloudways is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Cloudways houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Ruikjelater.nl heeft met Cloudways een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Pay.nl

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Ruikjelater.nl heeft met Pay.nl een verwerkersovereenkomst afgesloten.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via deze partij, dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Zij publiceren uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kunnen zij contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan hen toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelen. Ruikjelater.nl heeft met Webwinkelkeur een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Google Analytics

Ruikjelater.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google. Google Analytics gebruikt cookies die een analyse mogelijk maken van de manier waarop bezoekers onze webwinkel gebruiken. De door het cookie verzamelde informatie over je gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De dataoverdracht verloopt via een versleutelde verbinding. Tevens laten wij de IP-adressen anonimiseren. Ruikjelater.nl heeft met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Verzendpartijen

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL, GLS en DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de verzendpartij onderaannemers inschakelt, stelt zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Leveranciers

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken eventueel gebruik van de diensten van onze leveranciers voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met onze leveranciers delen. Onze leveranciers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat onze leveranciers onderaannemers inschakelt, stelt onze leverancier uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Ruikjelater.nl heeft met elke leverancier een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Unit4

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Unit4. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Unit4 is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Unit4 gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Ruikjelater.nl heeft met Unit4 een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen door ons te mailen op info@ruikjelater.nl. Vermeld hierbij in uw onderwerp dat het om uw inzagerecht gaat. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen door ons te mailen op info@ruikjelater.nl. Vermeld hierbij in uw onderwerp dat het om uw rectificatierecht gaat. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen door ons te mailen op info@ruikjelater.nl. Vermeld hierbij in uw onderwerp dat het om uw recht op beperking van de verwerking gaat. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen door ons te mailen op info@ruikjelater.nl. Vermeld hierbij in uw onderwerp dat het om uw recht op overdraagbaarheid gaat. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Ruikjelater.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Ruikjelater.nl verzamelt browsegegevens van de bezoekers van onze website. Dit verzamelen gaat via cookies: tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. De door de cookie gegenereerde informatie kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Ruikjelater.nl of een derde partij. Met deze informatie kunnen wij bijhouden hoe u de website gebruikt en kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.

Ook door derden waar wij mee samenwerken worden cookies geplaatst. Denk hierbij aan Google Analytics, Social Media partners en MailChimp.

Beveiliging

Ruikjelater.nl neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Datalek

Indien er zich, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch een datalek voordoet, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zal de datalek uitgebreid worden gedocumenteerd.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

 • Ruikjelater.nl
 • Rostockweg 5
 • 9723 HG Groningen
 • Nederland
 • (085) 303-0280
 • info@ruikjelater.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: Afdeling Verkoop